תנאי שימוש

תקנון שימוש באתר של קבוצת בריל

1 .כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קבוצת בריל (להלן: "האתר"). מפעילת האתר ו/או בעלת הזכויות באתר - חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ (ח.צ. 520038647), שמשרדה הינו ברחוב יעקב פרימן 20 ,ראשון לציון ו/או מי מטעמה (להלן: "המפעילה") - מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").
2.1 בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון זה שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין). 3.1 הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.
4.1 לצורך תקנון זה: "קבוצת בריל" - חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ (ח.צ. 520038647 )לרבות חברות קשורות שלה ו/או חברות בנות שלה. מובהר, כי המפעילה תהיה רשאית לגרוע ו/או להוסיף, לפי שיקול דעתה, על החברות הכלולות ב-'קבוצת בריל' לצרכי תקנון זה; "מותגי אופנה" - מותגי האופנה הבאים של קבוצת בריל: "גלי", "סולוג", "לי קופר", ו- "West Nine ."קבוצת בריל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לגרוע ו/או להוסיף מותגים נוספים לזהות 'מותגי האופנה' הכלולות באתר; "חנויות" - חנויות מותגי האופנה בתחומי מדינת ישראל בלבד, לרבות חנויות עודפים, אך למעט נקודות מכירה שאינן בבחינת חנויות מותגי האופנה של קבוצת בריל )למשל, נקודות מכירה סיטונאיות או קמעונאיות, בהן נמכרים/ימכרו מוצרים של קבוצת בריל( - הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון באתר )ותעודכן מפעם לפעם (; "משתמש"- כל אדם, לרבות חברה רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, וזאת בתנאי שהינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18 )או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הינך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים/בלתי כשירים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילותם בכדי שיפעלו על-פי תנאי התקנון. כל פעילות אשר תבוצע על-ידי הקטינים/בלתי כשירים באתר מהווה הסכמה של הקטינים/בלתי כשירים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
5.1 אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה מאחר ועצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעילה לבין כל מי שגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו.
6.1 אם אינך מסכים לתנאי מתקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה כלשהי באתר מאשר ומצהיר, כי הוא קרא תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי קבוצת בריל ו/או כלפי מי מטעמן (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים ובעלי מניות בכל אלה), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה ו/או קבוצת בריל על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

2 .התחייבויות המשתמש עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש, מעידים על הסכמתו לכל האמור בתקנון זה ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

1.2 המשתמש מתחייב, שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של מהפעילה ו/או העלולה V1/10 2 לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגעני, מעליב, פרטי וגזעני.
2.2 המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה(; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה פגיעה ברגשות הציבור;) הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.
3.2 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל נזק ישיר ועקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום המשתמש הוראות תקנון זה.
4.2 המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.
5.2 המשתמש מאשר כי לקבוצת בריל מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של קבוצת בריל ו/או מי מטעמה בעיני הציבור.

3 .המידע המופיע באתר

1.3 האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (AS IS). אומנם, נתכוונה המפעילה, כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם, ולחליפין, ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעילה אינה אחראית לאי-דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. במקרה בו נפלה טעות בתיאור מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את המפעילה. למען הסר ספק מובהר, כי קבוצת בריל אינה מתחייבת, שמחירו של פריט ו/או שירות המופיע באתר יהיה זהה למחיר אותו פריט (או פריט דומה) ו/או שירות בחנויותיה השונות הפרושות ברחבי הארץ, וייתכן שמחירו של פריט או מוצר או שירות כלשהו המופיע באתר יהיה גבוה או נמוך מהמחיר המוצע בחנויות. כמו-כן, ייתכן וחלק מהמידע המופיע באתר מקורו בצדדים שלישיים, מובן שלמפעילה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין המפעילה ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
2.3 תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את המפעילה ו/או מי מטעמה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
3.3 הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המפעילה עד גמר המלאי או עד למועד מקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. המפעילה איננה מתחייבת כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל עת בכל אחת מחנויותיה. הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המפעילה במועדים שייקבעו על-ידה על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

4 .שירותים המוצעים באתר

1.4 האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן: (א( גלישה ועיון בתכנים שונים; )ב( יצירת "רשימת מועדפים" - רשימת פריטים נבחרים על-ידי המשתמש; שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על-ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או שיתוף ברשתות חברתיות; )ג( מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים אשר יפורסמו באתר ו/או בדפי רשתות חברתיות של רשתות מותגי האופנה; )ד( תיוג פריט שייבחר על-ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות; )ה( הרשמה לדיוור )קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש(; )ו( פניה לשירות הלקוחות של קבוצת בריל.
2.4 מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הנ"ל יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והמפעילה תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב ולצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.
V1/10 3 3.4 המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר בזאת למפעילה לעשות כל שימוש בכל פרסום ו/או משוב ו/או תגובה ו/או תוכן אחר שנכתב/הועלה על-ידו במסגרת שימוש באתר, כולו או חלקו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא תשלום ו/או תמורה כלשהי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן). זכות זו של המפעילה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש באתר מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה ו/או השיתוף ו/או התיוג ו/או העלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדפי הרשתות החברתיות של קבוצת בריל, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה באתר והוא עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.
4.4 המפעילה רשאית לבחור באם לפרסם או למנוע פרסום )או להסיר ככל שכבר פורסם( כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אחר )להלן: "התוכן"(, אשר איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או באתר )לרבות בניהולו התקין( ו/או בכל גורם אחר - והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך במתן נימוק.

5 .אחריות, אבטחה ופרטיות

1.5 המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש באתר או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.
2.5 המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
3.5 משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעילה. בריל ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש שיוזנו על-ידו באתר (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של קבוצת בריל (מאגר מידע מספר 600016134 ,שבעליו היא חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ, ח.צ. 520038647 ,מרחוב יעקב פרימן 20 ,ראשון לציון )להלן: "מאגר המידע" (ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים באמצעי המדיה השונים. משתמש שהזין את פרטיו האישיים באתר יהיה רשאי, בכל עת, לפנות בכתב למוקד שירות הלקוחות של קבוצת בריל, כאמור בסעיף 6 להלן, ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע, וכן לדרוש מקבוצת בריל, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. בנוסף, רשאי המשתמש לדרוש כאמור מקבוצת בריל )באמצעות פניה בכתב למוקד שירות הלקוחות ( להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר.
4.5 המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי- מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל-כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.
5.5 כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ"ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6 .שירות לקוחות

לפרטים ובירורים ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תקנון זה ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של המפעילה באמצעות המייל: cs@brillind.co.il או בטלפון: .1-700-70-78-79   

7. זכויות יוצרים האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה מוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה.

8 .קניין רוחני

1.8 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain ), "הפטנטים, סימני המסחר, הלוגואים, המדגמים, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של קבוצת בריל, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לקבוצת בריל בלבד בלעדית. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה של קבוצת בריל מראש ובכתב.
2.8 אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעילה לכך מראש ובכתב.
3.8 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על-ידי ו/או מטעם המפעילה בלא הסכמת המפעילה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
4.8 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame ) גלויה או סמויה, ואין לקשור לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
5.8 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.

9 .קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

1.1 באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה. המפעילה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
2.1 המפעילה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

10 .כללי

1.10 כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ"ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול האתר ימנעו או לא יאפשרו שימוש באתר, מסכים אותו משתמש לפטור את המפעילה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
2.10 מובהר, כי המפעילה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מראש.
3.10 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר בכל מקרה, בו הפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט המפעילה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.
V1/10 5 4.10 רישומי המחשב של המפעילה בדבר פעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות, ולא תישמע כל טענה ממשתמש בדבר נכונות ו/או אי דיוק הפרטים ו/או הנתונים.
5.10 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם )לרבות בכל אמצעי מדיה(, אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.
6.10 כל התנהגות/פעולה של המפעילה ו/או קבוצת בריל לטובת משתמש, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה ו/או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של המפעילה ו/או קבוצת בריל על זכויותיהן ו/או על התחייבויות של משתמש כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את המפעילה ו/או קבוצת בריל.
7.10 הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: "מחלוקת")- הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר /לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב -יפו בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.
8.10 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר, מעת לעת. 1.10 המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה, לפי תקנון זה, לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון, וללא כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

בכבוד רב, קבוצת בריל.